Statuten

Tennisvereniging Assendelft d.d. 8 december 1995

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Tennisvereniging Assendelft en is opgericht op 14 maart 1969.

ZETEL
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Assendelft (Gemeente Zaanstad).

DOEL
Artikel 3
1.  De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2.  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
     a.  het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
     b.  het vormen van een band tussen haar leden;
     c.  het maken van propaganda voor het tennisspel;
     d.  het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging; Koninklijke
          Nederlandse Lawn Tennisbond (hierna ook te noemen K.N.L.T.B.);
     e.  het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden
          van de vereniging;
     f.   het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de
          door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;
     g.  het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
     h.  alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
     i.   al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.

LEDEN
Artikel 4
1.  In de vereniging kunnen de volgende categorieën leden voorkomen:
    a.  seniorleden;
    b.  ereleden;
    c.  leden van verdiensten
    d.  juniorleden;
    e.  ondersteunende leden.
2. SENIORLEDEN van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het
    kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en de tennissport actief beoefenen of
    beoefend hebben.
3. ERELEDEN zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en
    LEDEN VAN VERDIENSTEN zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
    gemaakt, en die tot erelid dan wel lid vanverdiensten zijn benoemd bij besluit van de algemene
    vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
    stemmen.  Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet
    en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.
4. JUNIORLEDEN kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het kalenderjaar de
    zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend
    hebben.
5. ONDERSTEUNENDE LEDEN zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid
    hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
6. JUNIORLEDEN EN ONDERSTEUNENDE LEDEN hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet
    en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd, met dien verstande dat zij:
    a.  geen stemrecht hebben, met uitzondering van juniorleden vanaf 15 jaar;
    b.  niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid kunnen hebben als bedoeld in
         artikel 12 lid 4;
    c.  bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij, met uitzondering van juniorleden vanaf
         15 jaar, die wel stemrecht hebben, een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5
1.  Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur
     van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk
     Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn
     ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige.
2.  Het bestuur beslist over de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
3.  Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot
     toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
     uitgebrachte stemmen.
4.  Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen, of door het bestuur van de K.N.L.T.B.
     geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1.  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
     a.  DOOR HET OVERLIJDEN van het lid;
     b.  DOOR SCHRIFTELIJKE OPZEGGING door het lid aan de secretaris van het bestuur;
     c.  DOOR OPZEGGING NAMENS DE VERENIGING;
          deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die
          door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
          vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer
          redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
     d. DOOR ONTZETTING;
         deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een
         meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in
         strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
         onredelijke wijze benadeelt;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
    verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het
    vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen 
    van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap doordat redelijkerwijs van de vereniging niet 
    gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand 
    na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
    Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
    gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele 
    verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING
Artikel 7
1.  Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die
     zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur
     van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering
     genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal drie maanden. Bij een
     schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te
     doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
2.  Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch
     behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting
     worden behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.
3.  Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE
Artikel 8
1.  De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene 
     vergadering met één jaar vooruit wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
2.  De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden - ondersteunende leden,
     ereleden en leden van verdiensten daaronder niet begrepen - een entreegeld moeten betalen.
3.  Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie,
     terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
     verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
4.  Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden en betalen
     ereleden en leden van verdiensten de K.N.L.T.B. contributie, welke door de vereniging aan de
     K.N.L.T.B. wordt afgedragen.

BESTUUR
Artikel 9
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een
     voorzitter,  een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.
2.  Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het
     bestuur en/of leden gestelde kandidaten.  Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden en
     ereleden alsmede leden van verdiensten.
     Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de
     reglementen van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend.
3.  De bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4.  De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het
     Huishoudelijk Reglement geregeld.
5.  De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.  Het
     bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer
     het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
6.  Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
7.  Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan,  blijven de overblijvende bestuursleden een
     bevoegd college vormen, tenzij het aantal zittinghebbende bestuursleden minder bedraagt dan het
     aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een
     termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te
     roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
8.  Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
9.  Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de
     secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als

     adviseurs worden toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.  Het bestuur alsmede de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de
     penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester, zijn bevoegd de vereniging
     in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
3.  Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
     a.  het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
          goederen;
     b.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
4.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
     a.  het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
     b.  het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
          medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot  zekerheidstelling voor
          een schuld van een derde verbindt;
     c.  het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financidle betekenis of onbepaald is of een bij
          Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer
          dan één jaar gebonden wordt;
     d.  het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
     e.  het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is
          begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
     f.   het aangaan van dadingen;
     g.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
          uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het opnemen van die
          maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de
          algemene vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur 
          tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl
          op het  ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot
          en met g bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
5.  Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden
     een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
6.  Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdiensten één of meer commissies
     instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene
     vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.
7.  Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het
     bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11
1.  Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september en is gelijk aan het boekjaar.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
     houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.  Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering - de jaarvergadering -
     gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een door
     alle bestuurders ondertekende balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording
     over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
     personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening
     en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
     bevindingen uit.  Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader
     geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
     kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.  Het bestuur is verplicht
     aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
     waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
     slechts door benoeming van een andere commissie.
7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in art. 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12
1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
     of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.  Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3 komen onder meer aan de orde:
     a.  de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
     b.  het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3;
     c.  het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4;
     d.  de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3;
     e.  de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
     f.   de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
     g.  de begroting van het volgende verenigingsjaar;
     h.  de verkiezing van het bestuur;
     i.   de verkiezing van commissies;
     j.   voorstellen van de zijde van het bestuur;
     k.  voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
     l.    wat verder ter tafel komt.
3.  Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo
     dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht
     is.
4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal
     stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
     van niet langer dan vier weken.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
     gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
     artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel
     gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
     De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn
     van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de
     artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14
1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
     Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van
     artikel 7 - geschorste leden.
2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3.  Ieder senior- en erelid, juniorlid vanaf 15 jaar, alsmede lid van verdiensten van de vereniging, dat
     niet is geschorst, heeft één stem.
4.  Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 15
1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
     plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere
     bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op.  Wordt ook op deze wijze niet in het
     voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
     daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering
     in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
     ondertekend.  Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een
     notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING
Artikel 16
1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
     besluit is genomen, is beslissend.
     Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een
     niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
     ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of,
     indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
     aanwezige dit verlangt.  Door deze nieuwe stemming vervallen rechtsgevolgen van de
     oorspronkelijke stemming.
3.  Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste een/tiende van
     het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.  Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet
     aanwezig dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te
     behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht
     het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
4.  Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
     vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
5.  Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
     stemming plaats.
     Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij
     één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de 
     stemmen staken.  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming)
     wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
     uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
     uitgebracht.  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
     persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitqemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
     stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij stemming tussen twee
     personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
7.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
     voorstel verworpen.
8.  Stemming niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
     schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 
     Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk.  Schriftelijke stemming geschiedt bij
     ongetekende, gesloten briefjes.  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
     stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
9.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
     voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden
     genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede
     een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is
     deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
     houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1.  De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene
    vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft
    plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste
    twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een/tiende van
    het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet een/tiende van de leden aanwezig, dan wordt 
    binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
    voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
    leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
    uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
     a.  het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk
          te kennen  heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en;
     b.  van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 18
1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in
     de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.  De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij
     het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
     waren.  Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel.  Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook
     een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 19
1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.
2.  Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
     bevat, noch met de statuten.
 
Aldus opgetekend en ingeschreven d.d. 8 december 1995