Privacy statement

Uw privacy

TVA is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TVA persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.Uiteraard worden persoonsgegevens van leden apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TVA zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Tennisvereniging Assendelft, Rosa Manuspad 1, 1566 BC Assendelft. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de TVA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt TVA persoonsgegevens van u:Wanneer u een TVA lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;Om uw contributiebedragen vast te stellen en u hierover jaarlijks een (digitale) factuur te kunnen sturen.

E-mail

TVA verstuurt nieuwsbrieven en e-mails. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief of e-mails dan wordt deze met enige regelmaat toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden via de ledenadministratie.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

TVA deelt, behalve na toestemming vooraf, geen persoonsgegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

TVA gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie, haar activiteiten en andere tennis gerelateerde aangelegenheden. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. TVA volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant TVA zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. TVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, TVA (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.Indien een lid van de vereniging of een bezoeker van onze faciliteiten bezwaren heeft tegen het gebruik van specifieke foto’s van hem of haar en/of familieleden in eerste of tweede graad op de website of de social-media pagina’s van TVAdan worden die, na eerste melding aan het bestuur, onmiddellijk verwijderd.Ditzelfde geldt voor alle uitingen op de website, social-media pagina’s of andere uitingen van de vereniging welke direct of indirect naar het lid, de bezoeker van onze faciliteiten of zijn/haar familieleden in de eerste of tweede graad te herleiden zijn. Ook deze worden op het eerste verzoek aan het bestuur verwijderd dan wel aangepast.

TVA app’s

TVA kan een deel van haar dienstverlening aanbieden door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy-en cookie statement.TVA kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

TVA maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. 

Website van TVA en andere websites

Op de websites van TVA treft u een aantal links aan naar andere websites. TVA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:TVA t.a.v. de Privacy Officer, Diederik Guldemont Postbus 21, 1566 ZG Assendelft of e-mail: [email protected].

Meldpunt kwetsbaarheden?

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

TVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de TVA een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TVA uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), via e-mail of in nieuwsbrieven.

Assendelft, 18 april 2018