Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

Kandidaten voor het lidmaatschap moeten hiervoor een verzoek richten aan het bestuur. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, e-mailadres en geboortejaar en –datum. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

De leden zijn verplicht adres- en emailveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar te maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. 

Indien naar het oordeel van het bestuur het lidmaatschap niet onmiddellijk kan worden verkregen zullen kandidaten op een wachtlijst worden geplaatst.  De afwerking van deze wachtlijst geschiedt naar volgorde van opgave, zowel voor senioren als voor junioren.

 

• De jeugdcommissie & Technische commissie kan beargumenteerde voorstellen doen aan het bestuur  om af te wijken van de volgorde van opgave.

• Als het bestuur vervolgens haar toestemming geeft, kunnen deze voorgedragen jeugdleden en leden  - met een maximum van 50% van het totaal aantal voor te dragen leden– versneld worden toegelaten.

 

2. Ongeacht het in lid 1 gestelde, kan degene die duurzaam partner is van een lid dat reeds twee jaar het lidmaatschap van de vereniging bezit, bij de aanvang van het verenigingsjaar het lidmaatschap verkrijgen door daartoe bij het bestuur een verzoek in te dienen.  Voorwaarde hierbij is dat de partner voor de wachtlijst is opgegeven door het lid en deze partner vervolgens minimaal twee jaren op deze wachtlijst heeft gestaan.

 

Artikel 2

De minimum-leeftijd voor juniorleden is gesteld op 6 jaar; deze leeftijd moet bereikt zijn op de 1e (eerste) januari.

 

Artikel 3

De vereniging kent naast het reguliere lidmaatschap nog twee vormen van lidmaatschap

a. het daglidmaatschap:

- Een daglid mag gebruik maken van de tennisbanen op alle dagen van 08.00   uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds;

- Een daglid is gerechtigd tot deelname aan alle activiteiten die de vereniging organiseert, maar mag zich niet opgeven voor de voor- & najaarscompetitie in het weekend;

- Gedurende de dag worden er geen kantinediensten verzorgd;

- Een daglid is net als de “normale” leden stemgerechtigd;

- Een daglid is net als de “normale”leden lid van de KNLTB: dus ook gerechtigd aan Open Toernooien bij andere verenigingen;

- Er is geen leeftijdsgrens, iedereen mag Daglid worden, maar gezien de hoogte van de contributie is het alleen interessant voor Seniorleden;

- het Daglidmaatschap wordt ingevoerd per 2013 en de contributie bedraagt dan € 100,--. De hoogte van de contributie voor Dagleden zal op dezelfde wijze worden vastgesteld als vermeld in artikel 8 van de statuten.

b. slapend lidmaatschap

- hij/zij mag geen gebruik maken van de tennisbanen van de vereniging;

- hij/zij betaalt geen contributie als een seniorlid, maar als ondersteunend lid;

- hij/zij heeft geen stemrecht;

- hij/zij heeft geen kantineverplichtingen;

- hij/zij heeft wel inlog mogelijkheden op de website van de vereniging;

- hij/zij ontvangt de digtale Nieuwsbrief van de vereniging;

- hij/zij heeft geen KNLTB-pas en staat dus niet geregistreerde bij deze tennisbond;

-het slapend lidmaatschap geldt voor een geheel tennisjaar of een veelvoud hiervan.

 

Artikel 4

Aan ieder lid wordt kenbaar gemaakt dat de statuten en het huishoudelijk reglement te lezen zijn via de website van de vereniging.

 

Artikel 5

Ieder lid dient uiterlijk op een door het bestuur bepaalde datum aan zijn/haar financiële verplichtingen voor dat jaar (contributie) te hebben voldaan.  Deze datum ligt niet voor 01 januari van het verenigingsjaar. Bij niet voldoen aan de door het bestuur vastgestelde verplichtingen kan een boete opgelegd worden van € 25,--. Indien niet aan de door het bestuur vastgestelde verplichtingen is voldaan, kan opzegging namens de vereniging worden gedaan. De schuld aan de vereniging dient te allen tijde voldaan te worden.

 

Artikel 6

Het bestuur is verantwoordelijk voor het nakomen van de reglementaire bepalingen en voor de tenuitvoerlegging van genomen besluiten.

 

Artikel 7

Ieder lid van het bestuur treedt jaarlijks af en kan zich terstond herkiesbaar stellen.

 

Artikel 8

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.  Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.  Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 14 dagen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 9

Indien een lid van het bestuur tussentijds wil aftreden is hij verplicht van zijn voornemen tenminste 4 weken van te voren aan het bestuur kennis te geven.  De waarneming van de opengevallen functie wordt tijdelijk aan een van de andere bestuursleden opgedragen.

 

Artikel 10

Er wordt jaarlijks tenminste een algemene ledenvergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand januari. In de vergadering worden verslagen uitgebracht, wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld en worden die handelingen verricht, welke naar de mening van het bestuur of de ledenvergadering in het belang van de leden/vereniging worden geacht of volgens de statuten noodzakelijk zijn. De oproep tot ledenvergaderingen geschiedt via de website van de vereniging  en naar de e-mailadressen van de seniorleden, ere leden en leden van verdiensten tenminste 14 dagen van te voren, onder bijvoeging van een agenda van de te behandelen punten.

 

Artikel 11

Een algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien tenminste een tiende van het aantal stemgerechtigde leden, alsmede tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 12

In bijzondere gevallen kan een buitengewone algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen wanneer het bestuur of tenminste een tiende van de stemgerechtigde leden zulks wenst. Is een dergelijk verzoek van de zijde van de leden schriftelijk gedaan, dan is het bestuur verplicht binnen 4 weken de gevraagde ledenvergadering te laten plaatsvinden en in die oproep tot de vergadering de punten van behandeling te vermelden.

 

Artikel 13

Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig of wenselijk acht. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Bestuursbesluiten van algemeen belang worden via de website en via de Nieuwsbrief ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 14

Het bestuur stelt jaarlijks, ter goedkeuring aan de jaarvergadering, de leden van de diverse commissies voor.  Op de jaarvergadering wordt het werkterrein van de verschillende commissies toegelicht door het bestuur.  Zij zullen daartoe met een budget opgenomen worden in de begroting.  De commissies zijn verplicht het bestuur te informeren over te nemen activiteiten resp. genomen beslissingen en wel via en in overleg met haar contactpersoon uit het bestuur.

 

Artikel 15

Het bestuur wordt bijgestaan door de navolgende commissies:

a. onderhoudscommissie;

b. kantinecommissie;

c. communicatie-commissie;

d. technische commissie;

e.  jeugdcommissie;

f. sponsorcommissie;

g. Blauwe Terp Toernooi commissie.

 

ad a. De onderhoudscommissie heeft tot taak het volledig beheer van de terreinaccomodatie met inbegrip van het onderhoud van het  kantinegebouw.

ad b. De kantinecommissie regelt alle zaken die nodig zijn om een goede functionering van de kantine te waarborgen.

ad c. De communicatiecommissie verzorgt de informatievoorziening naar de leden. Men houdt de leden op de hoogte van ontwikkelingen via verschillende kanalen. Daarnaast verzorgt men de publiciteit buiten de vereniging in woord en geschrift. Tevens coördineert men en voert men alle activiteiten uit met betrekking tot de automatisering binnen de vereniging.

ad d. De technische commissie schrijft onderlinge wedstrijden uit, stelt de competitieteams samen etc.

ad e. De jeugdcommissie schrijft onderlinge wedstrijden uit voor de jeugd en behartigt zo goed mogelijk haar belangen. Zaken, de jeugdcompetitie en de clubkampioenschappen betreffende worden qeregeld in overleg met de technische commissie.

ad f. De sponsorcommissie coördineert alle activiteiten die voor en door de vereniging worden gedaan met betrekking tot het aanwenden van reclamegelden en andersoortige afspraken ter verkrijging van extra gelden en/of goederen in natura.

ad g. De Blauwe Terp Commissie heeft tot taak het organiseren van het open bondstoernooi De Blauwe Terp.

 

Artikel 16

Commissieleden als genoemd in art. 15 hebben voor 1 jaar zitting en zijn terstond herkiesbaar. Bij niet herkiesbaar stellen van een of meer leden worden bij voorkeur door de commissie zelf kandidaten voorgedragen, in overleg met de contactpersoon uit het bestuur.  In het geval hierin door de commissie niet wordt voorzien treedt de procedure genoemd in art. 8 in werking.

 

Artikel 17

Het bestuur blijft voor de beslissingen van de commissies verantwoordelijk.

 

Artikel 18

De verantwoording en de activiteiten worden in onderling overleg tussen de commissies en het bestuur in een apart reglement geregeld.

 

Artikel 19

Voor alle commissies geldt, dat zij minimaal uit drie leden bestaan en maximaal uit tien.

 

Artikel 20

Indien de meerderheid van de leden op de jaarvergadering niet akkoord kan gaan met de voorgestelde leden in de commissies genoemd in art. 15 dan worden er op deze vergadering een of twee andere leden gekozen of vindt aanvulling plaats.

 

Artikel 21

Bij tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van de diverse commissies is het bestuur verplicht deze wijzigingen schriftelijk mede te delen aan de leden. De wijzigingen behoeven achteraf wel goedkeuring van de jaarvergadering.

 

Artikel 22

Het bestuur is verplicht elk jaar het financiële beleid van het afgelopen verenigingsjaar te laten controleren door een kascommissie.  Deze kascommissie dient samengesteld te worden op de jaarvergadering en te bestaan uit minimaal twee seniorleden met 1 extra seniorlid als reserve. Op de jaarvergadering brengt de kascommissie verslag uit van haar controle en treedt één commissielid af, waarna een nieuw commissielid wordt gekozen.  Een seniorlid kan niet langer dan 2x achter elkaar zitting hebben in de kascommissie.

 

Artikel 23

Het bestuur is aan de algemene ledenvergadering verantwoording schuldig voor haar daden.

 

Artikel 24

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, technische- en/of onderhoudscommissie. Tijdens het spelen is tenniskleding verplicht.

 

Artikel 25

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het secretariaat door te geven.

 

Artikel 26

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 27

Alle op de agenda van de vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

  

Artikel 28

Schade aan de vereniging of een harer bezittingen of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 29

Het bedrag als bedoeld in art. 10 lid 3 onder sub c van de statuten wordt gesteld op € 2.500,--

 

Artikel 30

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.  namen en adressen van de in art. 4 van de statuten bedoelde personen;

b.  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.  de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, inzage worden verstrekt.

 

Artikel 31

Een lid met introducé:

-  kan alleen overdag (tot 18.00 uur) gebruik maken van een van de banen;

-  kan geen leden van de baan sturen, ook niet door middel van het afhangsysteem;

-  dient voor het betreden van de baan, zijn naam, de namen van andere eventueel meespelende leden en die van de introducé(s), inclusief de datum,  in te vullen op de ‘Introducé lijst’ in de kantine;

-  dient voor het betreden van de baan gebruik te maken van het afhangsysteem en heeft alleen dan recht op minimaal 25 minuten speeltijdconform het afhangreglement.

Door een lid mag 3 keer per jaar gratis geïntroduceerd worden. De kosten van het aantal introducties boven de 3,  zullen met het lid verrekend worden.

De kosten:

-  per introducé, per bezoek, zullen door het bestuur jaarlijks worden vastgesteld;

-   zullen jaarlijks gelijk met de contributie met het betreffende lid worden verrekend.

Bij het niet naleven van de voornoemde regels, kan onmiddellijke schorsing van het betreffende lid volgen en kan vervolgens een voorstel tot ontzegging van het lidmaatschap gedaan worden.

 

Artikel 32

Ieder senioren-lid (18 t/m 67 jaar oud), behoudens de door het bestuur vrijgestelde seniorleden, zijn verplicht om bij toerbeurt kantinediensten te draaien. Mocht een lid niet in de gelegenheid zijn kantinedienst te draaien dan kan dit lid:

- zelf een ander lid als vervanger regelen, bijvoorbeeld door het ruilen van een dienst

Het lid dat officieel bardienst heeft blijft echter te allen tijde zelf aansprakelijk voor een juiste invulling en opkomst van de vervangende kantinedienst.

- iemand benaderen van de op de website van TVA gepubliceerde lijst met bardienstvrijwilligers. De bardienstvrijwilligers hebben aangegeven dat zij tegen een vergoeding eventueel bereid zijn de bardienst over te nemen. De vergoeding wordt onderling geregeld en gaat volledig buiten de kantinecommissie om.

- dit minimaal 24 uur van tevoren melden aan de Kantinecommissie (KC) tegen betaling van €75,-. Voor dit bedrag kan de KC iemand proberen te vinden die de bardienst overneemt of besluiten de kantine dicht te houden. De €75,- is dan de compensatie voor de misgelopen omzet of bedoeld voor een betaalde kracht.

Bij het nalaten van bovenstaande door een lid is sprake van verzuim en zal het betreffende lid een boete worden opgelegd van €150,-.

De bovengenoemde bedragen -  de €75,-  compensatie en/of eventueel de €150,- boete - zullen door TVA gefactureerd worden aan het betreffende lid. Het lid dient dit zelf over te maken, dus niet via automatische incasso. De bedragen zullen desnoods via een incassobureau geïnd worden, waarbij de incassokosten voor het betreffende lid zullen zijn.

Indien het lid van de vereniging een opgelegde sanctie ongegrond vindt, kan  hij/zij schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Onder vermelding van de bezwaargronden.

 

Artikel 33

Tijdens jeugdtoernooien mogen voor 16.00 uur geen alcoholische dranken worden verstrekt.

 

Artikel 34

Aan leden, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zal geen alcoholische drank worden verstrekt en geldt een verbod op het nuttigen ervan. Bij constatering van overtreding van het nuttigen van alcohol van personen onder de 18 jaar door  controle van de overheid kan een boete volgen, die ten laste komt van de overtreder(s).

Roken in de kantine is ten strengste verboden. Dit geldt tevens voor bij deuropeningen. Bij constatering van overtreding van het rookverbod bij controle door de overheid volgt een boete, die ten laste komt van de overtreder(s).

 

Artikel 35

Van competitiespelers kan een bijdrage in de competitiekosten worden verlangd.

 

Artikel 36

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 37

1.  Een ieder, niet zijnde lid, kan donateur van de vereniging worden. Hiertoe dient een verklaring aan het bestuur te worden gericht.

2 . Aan het ondersteunde lidmaatschap zijn geen rechten verbonden zoals deze voortvloeien uit het lidmaatschap, zoals omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  Wel heeft de donateur recht op ontvangst van de digitale nieuwsbrief

3.  De bijdrage van het donateurschap zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld op de algemene jaarvergadering gehouden op 22 november 2013 te Assendelft.

 

Baan- en afhangreglement T.V.A.

 

T.V.A. heeft een baan- en afhangreglement. Ieder lid wordt geacht zich aan deze reglementen te houden. Voor het afhangen is vanaf 17 februari 2008 een elektronisch afhangsysteem met zgn. “touchscreen” beschikbaar.

Keuze:

Er is gekozen voor het systeem van afhangbord.nl, een systeem wat zich reeds bewezen heeft en qua kosten en gebruiksvriendelijkheid uitsteekt boven andere systemen.

Gebruik:

De gebruiksinstructie voor de leden is heel erg simpel: haal uw (geldige!) ledenpas door de kaartlezer en druk op het scherm (touchscreen). Het is uitsluitend mogelijk banen te reserveren door minimaal 2 spelers/speelsters.

Speeltijden:

Met de ingebruikname van dit systeem wordt ook gewerkt met verschillende speeltijden: voor een single partij wordt 25 minuten gereserveerd, voor een dubbel/mix partij wordt 35 minuten gereserveerd. Door het systeem wordt altijd de eerst mogelijke baan vrijgegeven.

 

Baanreglement

Het baanreglement (art. 23 huishoudelijk reglement) is er om een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.

Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.

Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd iedereen die zich niet aan het baanreglement houdt van de baan te verwijderen.

 

De volgende regels vormen het baanreglement:

Alle leden van T.V.A. met een geldig lidmaatschapspasje hebben recht van spelen op de tennisbanen, m.u.v. banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor training, diverse competities en bijzondere evenementen.

Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur, tussen de gangdeur en de bar, in de kantineruimte.

Voor het gebruik van het systeem wordt verwezen naar de regels van het afhangsysteem.

Men mag zich alleen op de banen bevinden in tenniskleding zoals door de KNLTB, met inachtneming van de modetrend, is voorgeschreven (art. 23 huishoudelijk reglement)

Men mag zich alleen op de banen bevinden met tennisschoenen geschikt voor tennissen op kunstgrasbanen.

Men mag zich niet op de banen begeven met het doel te gaan tennissen; wanneer er plassen op de banen staan, sneeuw op de banen ligt, er sprake is van opdooi of de netten neergelaten zijn.

Op de banen mag NIET worden gerookt.

Het is NIET toegestaan om glas en/of scherpe voorwerpen mee te nemen de baan op.

Alles wat men legaal meeneemt op de baan, dient weer mee terug te worden genomen bij het verlaten van de baan. Er mag NIETS worden achtergelaten.

Leden dienen m.b.t. (het gebruik van) de banen de aanwijzingen van verantwoordelijke) bestuursleden en/of commissieleden onverwijld op te volgen (art. 23 huishoudelijk reglement)

Schade, toegebracht door onjuist gebruik van de accommodatie, zal in beginsel worden verhaald (art. 27 huishoudelijk reglement)

 

Afhangreglement

Het afhangsysteem is er om een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken. Men is verplicht zich te houden aan het afhangsysteem, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.

Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd iedereen die zich niet aan het afhangsysteem houdt van de baan te verwijderen.

 

De volgende regels vormen het afhangsysteem:

Om te kunnen spelen moet iedereen gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur, tussen de gangdeur en de bar, in de kantineruimte. Hiervoor dient men het (KNLTB)lidmaatschapspasje, dat na het betalen van de contributie wordt verstrekt, te gebruiken. Indien men wil spelen, dient men minimaal 2 (twee) pasjes (enkel) of vier (vier) pasjes (dubbel/mix) door de paslezer van het afhangsysteem te halen. Als u geen gebruik maakt van de reservering via dit systeem, bent u niet speelgerechtigd.

Als men heeft gereserveerd dient men op het tennispark aanwezig te blijven. De reservering vervalt op het moment dat een van de spelers het park verlaat. De banen dienen zoveel mogelijk bezet te worden.

Er mag slechts voor 1 (één) tennisbeurt worden afgehangen. Het gebruik van andermans pasje is verboden.

De speelduur voor enkelspel is 25 minuten en voor dubbel- en mixspel 35 minuten. Dit wordt door het systeem automatisch toegewezen d.m.v. het aantal pasjes dat door de paslezer wordt gehaald. Zolang er geen wachtenden zijn, mag er worden doorgespeeld.

Bij het einde van de maximale speeltijd brengt een van de wachtenden de spelenden op correcte wijze op de hoogte.

Juniorleden dienen na 19.30 uur voorrang te geven aan Seniorleden. Juniorleden die seniorencompetitie spelen mogen ’s avonds wel spelen;

De banen zijn geopend tot 23.00 uur. De banen zijn verlicht. De laatste speler dient altijd de lampen uit te doen.

 

 

Bestuur   T.V.A.                        Assendelft, november 2023